Disclaimer

Deze website wordt geëxploiteerd door Motorkeet te Uitgeest. Kom je op deze website informatie tegen die volgens jou niet klopt? Laat het ons dan alsjeblieft weten! Een belletje of een bericht via het contactformulier volstaat. Dit geldt ook wanneer er volgens jou informatie op deze website staat waarop het copyright van anderen rust.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorkeet.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Motorkeet. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich eveneens tot Motorkeet te wenden.

 

Motorkeet, Uitgeest